Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Λ´ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 2012

Ὁ Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός προκηρύσσει Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Πεζογραφίας, Ποιήσεως καί Δοκιμίου. Οἱ διακρίσεις γιά τό κάθε σκέλος τοῦ Διαγωνισμοῦ εἶναι Βραβεῖο (ἤ Βραβεῖα) καί Ἔπαινος (ἤ Ἔπαινοι). Τά ἔργα πού θά ὑποβληθοῦν πρέπει νά εἶναι ἀδημοσίευτα καί δημιουργήματα ἑνός καί μόνον συγγραφέως. Στόν παρόντα Διαγωνισμό δέν μποροῦν νά συμμετάσχουν ὅσοι ἔχουν λάβει Βραβεῖο (καί ὄχι Ἔπαινο) σέ προηγούμενο Λογοτεχνικό διαγωνισμό τοῦ Συλλόγου, στό ἀντίστοιχο σκέλος, καθώς καί τά μέλη τοῦ Συλλόγου.
Τά πεζογραφήματα εἶναι δυνατόν νά ἔχουν τήν μορφή διηγήματος ἤ μυθιστορήματος καί οἱ ποιητικές συλλογές πρέπει νά περιλαμβάνουν τουλάχιστον δέκα (10) ποιήματα.
Τά ἔργα πρέπει νά ὑποβληθοῦν δακτυλογραφημένα σέ τρία (3) ἀντίτυπα στήν Γραμματεία τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου Παρνασσός, συνοδευόμενα ἀπό κλειστό φάκελο, στόν ὁποῖο θά ἐσωκλείωνται τό ὀνοματεπώνυμο, ἡ διεύθυνση καί τό τηλέφωνο τοῦ συγγραφέως ἤ νά ἀποσταλοῦν ταχυδρομικῶς στήν διεύθυνση τοῦ Συλλόγου (Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8, 10561 Ἀθῆναι, μέ τήν ἔνδειξη: «Γιά τόν Λ’ Λογοτεχνικό Διαγωνισμό»). Στήν ἐξωτερική ὄψη τοῦ φακέλου ὅπως καί στήν πρώτη σελίδα ἑκάστου ἀντιτύπου πρέπει νά ἀναγράφωνται ὁ τίτλος τοῦ ἔργου καί τό ψευδώνυμο.
Ὁ κάθε ὑποψήφιος μπορεῖ νά συμμετάσχη μόνο σέ ἕνα ἀπό τά τρία τμήματα τοῦ διαγωνισμοῦ μέ μία ποιητική συλλογή ἤ ἕνα ἔργο. Ἕνα ἀπό τά ἀντίτυπα τῶν ἔργων κατατίθεται ὑποχρεωτικῶς στήν Βιβλιοθήκη τοῦ Παρνασσοῦ, ἐνῶ τά ἄλλα δύο ἀντίτυπα μποροῦν νά τά παραλάβουν οἱ ὑποψήφιοι μετά τό πέρας τοῦ Διαγωνισμοῦ καί μέχρι τήν 31.12.2013. Μετά τήν ἡμερομηνία αὐτή, οὐδεμία εὐθύνη φέρει ὁ Σύλλογος γιά τήν ἐπιστροφή τῶν ἀντιτύπων.
Καταληκτική ἡμερομηνία ὑποβολῆς τῶν ἔργων ὁρίζεται ἡ 31η Δεκεμβρίου 2012, μέ σφραγίδα ταχυδρομείου.
Τά ἀποτελέσματα θά ἀνακοινωθοῦν ἀπό τήν Ἐπιτροπή Κρίσεως σέ δημόσια συνεδρία στήν αἴθουσα Κ. Παλαμᾶ τοῦ Φ. Σ. Παρνασσός, τήν Τετάρτη 5 Ἰουνίου 2013 καί ὥρα 7 μ.μ. Οἱ συμμετέχοντες ἀποδέχονται ἀνεπιφυλάκτως τήν κρίση τῆς Ἐπιτροπῆς.
Ἡ ἀπονομή τῶν Βραβείων καί Ἐπαίνων στούς διακριθέντες θά γίνη στήν αἴθουσα τελετῶν τοῦ Φ. Σ. Παρνασσός τήν Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013 καί ὥρα 11 π.μ., μετά τό ἐτήσιο μνημόσυνο τῶν ἱδρυτῶν καί εὐεργετῶν τοῦ Συλλόγου.
Γιά περισσότερες πληροφορίες παρακαλοῦμε νά ἀπευθύνεσθε στήν Γραμματεία τοῦ Συλλόγου (τηλ. 210.3221917, ἐσωτ. 203).